Home »

DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Dekretu w okresie COVID-19 II” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 roku, „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot. n. 353/97/L) oraz do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 566), pozostawiając w mocy przepisy mojego Dekretu z dnia 24 marca br. (nr 10/2020/A/KNC-K), jeśli tylko nie są sprzeczne z tym, co poniżej, w Wielkim Tygodniu i Oktawie Wielkanocy na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

 1. Liturgię Świętego Triduum Paschalnego wolno sprawować jedynie w kościołach parafialnych, przy których rezyduje proboszcz. Nie dotyczy to wspólnot zakonnych i z nimi zrównanych.
 2. Do Wielkiej Środy włącznie w liturgii poza celebransem i usługującymi może brać udział nie więcej niż pięciu wiernych. W tym czasie nie zaleca się koncelebry. Należy rozważyć, czy każdy z kapłanów nie powinien odprawiać Mszy oddzielnie, by zawsze mogło uczestniczyć w niej pięć osób z grona tych, którzy zamówili intencję. Jeśli Msza będzie koncelebrowana, to należy pamiętać, że naczyń liturgicznych tak w zakrystii, jak przy ołtarzu, powinien dotykać jedynie główny celebrans. Krew Pańską koncelebransi przyjmują przez zanurzenie. Główny celebrans spożywa ostatni, jako jedyny pijąc z kielicha. On też dokonuje puryfikacji.
 3. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej włącznie czynności liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem/celebransami może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni. W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostawać zamknięty. Dla uniknięcia trudności, kościół należy zamknąć nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem celebracji.
 4. Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od dnia 12 kwietnia br., do odwołania, w obrzędach religijnych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób równocześnie, wliczając w to celebransa i usługujących.
 5. Do proboszczów i rektorów kościołów należy pilne przestrzeganie, by podczas sprawowania kultu Bożego w kościele i jego otoczeniu nie znajdowało się więcej osób niż jest w danym czasie dozwolone. Z tego też powodu ich roztropnemu rozeznaniu powierzam decyzję, czy w dni od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty powierzone ich pieczy świątynie powinny pozostawać w ciągu dnia otwarte. W tych dniach zawieszam też adorację, nakazaną Dekretem z dnia 24 marca br.
 6. Należy rozważyć tam, gdzie to możliwe, czy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek Wielkanocny oraz w II Niedzielę Wielkanocną nie zwiększyć liczby Mszy świętych, korzystając z uprawnienia do binacji i trynacji, a nawet kwadrynacji, by umożliwić jak największej liczbie wiernych uczestnictwo w świątecznej Eucharystii.
 7. Należy przypominać wiernym, że aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, a czas Komunii wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie.
 8. Zakazane są wszelkie procesje i pokropienia.
 9. W Triduum Paschalne spowiedź możliwa jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Należy zachęcać wiernych do aktu żalu doskonałego. W tym celu należy umieścić w gablotce, a także w gazetce parafialnej i na ławkach w kościele informację o nim, przygotowaną przez Kurię.
 10. Do Wielkiej Środy włącznie i od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do odwołania podtrzymuję nakaz codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu na co najmniej godzinę, by umożliwić wiernym, którzy tego pragną, przystąpienie do Komunii świętej także poza Mszą świętą. Godziną rozpoczęcia adoracji winna być Godzina Miłosierdzia. Przypomina się, że przed rozdzielaniem Komunii świętej należy zdezynfekować ręce.
 11. Powinno się unikać w tym czasie udzielania chrztu, jednak nie należy go odmawiać. Namaszczenia powinno się wykonywać w jednorazowych rękawiczkach bądź za pomocą pędzelka czy patyczka kosmetycznego, przy czym nadal zakazuje się odwiedzin chorych poza niebezpieczeństwem śmierci.
 12. Należy zachęcać wiernych do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki masowego przekazu.
 13. W przypadku Seminarium, klasztorów i wspólnot zakonnych należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszym Dekrecie, z zastrzeżeniem, że domowników nie obowiązują ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Zabrania się jednak dopuszczać do liturgii kogokolwiek z zewnątrz.

Rozdział II
PRZEBIEG WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY

§ 1. Niedziela Palmowa

 1. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, czyli zwykłe wejście. W liturgii biskupiej można zastosować formę drugą.
 2. Poświęcenie palm odbywa się jedynie podczas obrzędów, bez pokropienia ich wodą.

§ 2. Wielki Czwartek

 1. Msza krzyżma i Emaus kapłańskie zostają połączone i przeniesione na późniejszy termin. W związku z tym należy zachować oleje poświęcone w roku ubiegłym. W razie potrzeby olej chorych można poświęcić zgodnie z obrzędem zawartym w rytuale sakramentu namaszczenia chorych.
 2. Opuszcza się opcjonalny obrzęd umywania nóg.
 3. Nie buduje się Ciemnicy i nie urządza w niej adoracji. Nie dotyczy to wspólnot zakonnych i z nimi zrównanych. Liturgię kończy Modlitwa po Komunii. Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum. Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej obnaża się ołtarz.
 4. Jeśli w tym dniu któryś z kapłanów nie może odprawiać Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele, to wyjątkowo zezwala mu się odprawiać w innym odpowiednim miejscu.

§ 3. Wielki Piątek

 1. Zachęca się do odprawiania Drogi Krzyżowej, zwłaszcza tam, gdzie jest ona transmitowana.
 2. Adoracja krzyża odbywa się w ten sposób, że jedynie (główny) celebrans oddaje mu cześć przez pocałunek, pozostali przez przyklęknięcie. Następnie, po chwili ciszy, krzyż należy unieść i wobec niego odśpiewać suplikacje. Krzyż może w tym czasie trzymać jeden
  z usługujących.
 3. Liturgię kończy Modlitwa po Komunii. Po zakończonych obrzędach obnaża się ołtarz,
  a Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum.
 4. Roztropnemu rozeznaniu proboszczów i rektorów kościołów powierzam kwestię budowania Bożego Grobu i urządzania adoracji przy nim. Tam, gdzie Boży Grób zostanie zbudowany, nie zezwala się na adorację przy nim w Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu obrzędów, za wyjątkiem wspólnot zakonnych i zrównanych z nimi.
 5. Dziś i w Wielką Sobotę zabrania się, jak to jest w zwyczaju, udostępniać wiernym krzyża do adoracji w taki sposób, aby mogli go dotykać czy całować. Krzyż powinien pozostawać na ołtarzu albo obok niego, a hołd należy mu oddawać poprzez głęboki pokłon bądź przyklęknięcie.

§ 4. Wielka Sobota

 1. Tam, gdzie zbudowano Boży Grób, zezwala się na całodzienną adorację przy nim bez podawania jej zwyczajowego planu. Można jednak wyznaczyć dyżury grupom, liczącym nie więcej niż pięć osób.
 2. Zabrania się zwyczajowego poświęcania pokarmów. Należy zachęcać wiernych, aby przez modlitwę pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca osoba w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym. Odpowiedni obrzęd znajduje się w „Drodze do Nieba” (nr 77).

§ 5. Wigilia Paschalna

 1. Liturgię Wigilii Paschalnej wolno sprawować jedynie w kościołach parafialnych oraz, wyjątkowo, we wspólnotach zakonnych i z nimi zrównanych.
 2. W Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed kościołem, a w Liturgii Chrzcielnej poświęcenie źródła chrzcielnego czy wody do pokropienia. Należy zachować jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
 3. W parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna ma zwykle miejsce po zakończeniu obrzędów Wigilii Paschalnej, należy po modlitwie pokomunijnej wystawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu, po czym, pomijając procesję, odśpiewać Te Deum i udzielić sakramentalnego błogosławieństwa.

§ 6. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. W parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna zwyczajowo ma miejsce rano, należy Najświętszy Sakrament wystawić przed Mszą przy Bożym Grobie, jeśli został wzniesiony, (jeśli nie budowano go, wystawienie należy zrobić na ołtarzu), zachować zwyczajowe śpiewy i pomijając procesję, zakończyć je Te Deum, udzielić błogosławieństwa sakramentalnego, a Mszę rozpocząć od Gloria.
 2. Należy odprawić świąteczne Nieszpory. 


Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Odwołuję mój Dekret o przebiegu Wielkiego Tygodnia z 30 marca 2020 roku (nr 11/2020/A/KNC-K).
 2. Kuria diecezjalna w Wielkim Tygodniu będzie przyjmować petentów do Wielkiej Środy włącznie od 9.00 do 13.00, a po Wielkanocy od środy w jej Oktawie w tych samych godzinach. W kurii należy stawiać się osobiście jedynie w sprawach, które bezwzględnie tego wymagają.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego maila.
 4. Z uwagi na dynamiczną sytuację w kraju niniejsze zarządzenia mogą ulec zmianie. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

Na owocne przeżywanie misteriów męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkim z serca błogosławię.

 

                  KANCLERZ KURII                      BISKUP OPOLSKI
                 ks. Wojciech Lippa                            + Andrzej Czaja


DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO REGULUJĄCY KWESTIE DUSZPASTERSKIE

Opole, dnia 24 marca 2020 roku

Nr 10/2020/A/KNC-K

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.

3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.

5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.

7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie.
Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.

9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.

10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób.

Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele.

Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.

11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.

14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.

15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.

19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.

20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.

21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

BISKUP OPOLSKI
+ Andrzej Czaja


Modlitwa o zatrzymanie epidemii koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy nas nadzieją i miłością.

Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei.

Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen. 

     

Jubileusz 50. rocznicy przystąpienia do 1.Komunii św. - 19.04.2020 - godz. 9.45

Jubilatów prosimy o kontakt z zespołem organizacyjnym pod numerami telefonów:
+48 514 447 802 

lub 
+48 504 372 453.

 

 

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne 10 -13 marca 2016 r.

W dniach od 10 do 13 marca br. odbywały się rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczył ks. Jerzy Łapiński, misjonarz św Rodziny, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej.

Koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej

 W dniu 17 stycznia br. odbył się koncert Krapkowickiej Orkiestry Dętej w ramach tegorocznego kolędowania przy żłóbku.

Koncert kolęd 2016

W niedzielę 3 stycznia o godz. 1600 odbył sie koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Krappitzer Chor” i Parafialnego Chóru „Cecylia”.


MISJE ŚWIĘTE

W dniach 17 - 25 październiak 2015 roku w naszej parafii odbyły się misje święte, które poprowadził o. Felicjan Kraft OFM.

 Jednym z elementów obchodzonego Dnia Papieskiego będzie akcja kremówka Młodzież naszej parafii rozprowadzi pyszne kremówki papieskie.

Uroczystość NMP Królowej Polski

 Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy­pliny Sakramentów z 6 listopada 2014 r., uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobotę 2 maja. Z prośbą o przeniesienie uroczystości na ten dzień, zwróciła się do Stolicy Apostolskiej Konferencja Episkopatu Polski.
Uroczystość ta nie jest świętem nakazanym, co oznacza, że nie nakłada na wierzących obowiązku uczestniczenia we Mszy św. i powstrzymywania się od prac niekoniecznych.
Diakonat Marka Muellera

 


W święto św. Marka Ewangelisty 25 kwietnia 2015, nasz parafianin Marek Mueller przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość miała miejsce w Lipsku, w parafii św. Bonifacego. Święceń udzielił ks. Biskup Heiner Koch, biskup diecezji Drezdeńsko- Miśnieńskiej (Dresden- Meiβen), od momentu święceń dk. Marek Mueller należy do tejże diecezji.
Życzymy Mu asystencji Ducha Świętego i Apostolskiej gorliwości w spełnianiu zadań wynikających z przyjętych święceń w służbie Kościołowi i ludziom.
 

Prymasowska pielgrzymka

 W sobotę 18. kwietnia nasi parafianie pielgrzymowali do Prudnika - Lasu. Tam nawiedzili miejsce rocznego pobytu kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczestniczyli we Mszy św. oraz nabożeństwie Via lucis - Droga światła. Mieli także okazję pozwiedzać Nysę - Bazylikę Mniejszą św. Jakuba i św. Agnieszki, Skarbiec Jakubowy, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. Słuchając doświadczonej przewodniczki poznawali historię Nysy. Mogli także przejechać ciuchcią i zwiedzić bardziej odległe zakątki miasta. Wieczorem zaś uczestniczyli w pięknej modlitwie brewiarzowej u Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji - czyli u sióstr różowych. Przez cały ten dzień rozważali bogactwo treści kardynała Wyszyńskiego, które pozostawił w swoich zapiskach więziennych.


 Na Zmartwychwstanie Pańskie przyjmijcie, drodzy Bracia i Siostry, serdeczne życzenia. Niech w sercu każdego z Was dokona się cud przemiany. Zmartwychwstać, to zacząć coś od nowa. Zostawić za sobą przeszłość, jej wady, błędy i pomyłki. Zmartwychwstać, to nabrać sił i odwagi do czekających nas życiowych wyzwań. Niech przykład Jezusa Zmartwychwstałego doda nam wiary we własne siły i możliwości.
Życzą:
Duszpasterze
 Wielkanoc 2015

Święta Wielkiej Nocy to piękny czas. Dużo miejsce przeznaczamy w nim na spotkanie z Bogiem, który zwycięża śmierć.
Wielkanoc to też okazja do wspomnień, kóre często ożywiają ducha Bożego w nas. Dla dorosłych ministrantów, którzy kiedyś pełnili służbę przy ołtarzu, stała się sposobność, aby przypomnieć sobie jak to kiedyś było. Msza św. sprawowana w intencji mężczyzn, w Poniedziałek Wielkanocny, obstawiona została "starą gwardią". Chętnie się zebrali, odświeżyli schowane gdzieś w domach alby, i służyli bezbłędnie.
Warto podtrzymywać takiego minstranckiego ducha, aby nie zabrakło w kolejnych pokoleniach - pośród dzieci i młodzieży - chłopców i dziewcząt gotowych do służby przy ołtarzu w sobie właściwy sposób.


 


Pielgrzymka wielkopostna

 W dniu 14 marca parafialnie pielgrzymowaliśmy do Miechowa, do Sanktuarium Grobu Bożego. Tam dane nam było przeżywać Eucharystię oraz poznać historię tego świętego miejsca. Następnie, dotarłszy do Krakowa, uczestniczyliśmy w  Misterium Męki Pańskiej, wystawianym w salezjańskim seminarium. Ostatnim punktem dnia było zwiedzanie podziemi krakowskiego Rynku. Ubogaceni intelektualnie i duchowo wróciliśmy do domów.


Przybywajcie, serca nasze przenikajcie...

 Nabożeństwa Gorzkich Żali sprawujemy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.15. Rozważania pasyjne w tym roku prowadzi ks. Piotr. Niech to piękne nabożeństwo pomoże nam medytować mękę i śmierć naszego Zbawiciela.Idziemy drogą krzyża.

 Każdego piątku w Wielkim Poście zapraszamy na Drogę Krzyżową. Nabożeństwa sprawujemy po porannej Mszy św i wieczorem o godz. 17.15
Pościmy.

Środą popielcową (18 lutego) rozpoczeliśmy okres czterdziesto dniowej pokuty. Posypanie głów popiołem przypominało nam o marności i przemijalności ludzkiego życia, oraz o tym że nasza ojczyzna jest w niebie. Nasze uczynki i słowa, nasze zadania i praktyki powinny zawsze mieć na względie cel - dla Niego, z Niego i przez Niego wszystko.
Dzień Chorego.

 O godzinie 10 (11 lutego) rozpoczeła się uroczysta Msza św. w intencji chorych. Podczas Mszy św. udzielono sakramentu namaszczenia chorych a przed jej zakończeniem błogosławieństwo lourdzkie. Po zakończonej Eucharystii chorzy spotkali się w naszej salce na kawie i drobnym poczestunku wspierając się dobrym słowem w znoszeniu swoich cierpień.


Koniec kolędy.

 Zakończyliśmy okres kolędowania w naszej parafii.ą sw. sprawowaną o godz.  9.45 zakończyliśmy okres kolędowania w naszej parafii. Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy razem z kapłanem prosili o błogosławieństwo Boże dla swoich rodzin i domostw, dziękujemy za serdeczne przyjęcie i dzielenie się dobrym słowem.

Koncert - zapraszamy

 

Drodzy Parafianie.


Znowu wkroczyliśmy w radość przeżywanych Świąt Narodzenia Pańskiego. Na te piękne i podniosłe chwile życzymy Wam ogromu miłości w sercach, miłości zdolnej przemienić i rozjaśnić najbardziej odległe i zaciemnione zakamarki naszego życia. Przyjąć fakt o narodzeniu Jezusa Chrystusa Zbawcy świata, to tyleż samo, co wejść w przestrzeń nadziei, jaką ono niesie ze sobą. Bóg nie chce zostawić człowieka samego, gdy staje się Emmanuelem, czyli jednym z nas i jednym pośród nas. Niech Jego obecność sprawia uśmiech na Waszych twarzach i w Waszych sercach. Dobrych, spokojnych i błogosławionych Świąt
życzą 
duszpasterze   
 

Pielgrzymka do Sanktuariów Szwajcarii i Francji

I dzień: 25.04.2015r. (sobota)
 - wyjazd z Otmętu o godzinie 3.00, przejazd po południu do Monachium i zwiedzanie: Burgersaal, Kościół św. Michała, Katedra NMP, Marienplatz, Residentz i inne obiekty.  Msza św. w wybranym kościele, czas wolny, obiadokolacja i nocleg;
II dzień: 26.04.2015r. (niedziela)
- śniadanie, przejazd do Andechs, miejsca urodzin św. Jadwigi Śląskiej, Msza św., przejazd do miejscowości Nechausen, podziwianie Kaskad Renu i panoramy Zamku Laufen, po południu przejazd do Zurichu i zwiedzanie: Kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową w Europie, Fraumünster z witrażami Marka Chagalla, Ratusz, Stare Miasto i in., przejazd na nocleg, obiadokolacja;
III dzień: 27.04.2015r. (poniedziałek)
- śniadanie, przejazd do Berna – stolicy Szwajcarii i zwiedzanie: Stare Miasto, Wieża Zegarowa, Ulica Kramgasse, Katedra, Fontanny Miejskie, Niedźwiedziarnia, przejazd na Zamek Chillon
k. Montreaux – zwidzanie średniowiecznej warowni, po południu przejazd wzdłuż Jeziora Genewskiego do Genewy, Msza św. w Polskiej Kaplicy i zwiedzanie: Siedziby ONZ, UNICEF, Czerwonego Krzyża, Park na Jeziorem Genewskim, Fontanna Jet d’Eau, Katedra św. Piotra, Pomnik Reformacji, Opera, wieczorem przejazd na nocleg do Francji, obiadokolacja;
 IV dzień: 28.04.2015r. (wtorek)
- śniadanie, do południa przyjazd do Taize, uczestnictwo w nabożeństwie ekumenicznym – Msza św., po południu przejazd do Paray le Monial, wspólna modlitwa i zwiedzanie romańskiego Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego, św. Katarzyny Marii i św. Klaudiusza, czas na indywidualne rozmyślania i modlitwy, obiadokolacja i nocleg w okolicy;
V dzień: 29.04.2015r. (środa)
- śniadanie, do południa przyjazd do Ars sur Formans, Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya –patrona Proboszczów, Msza św. i zwiedzanie Sanktuarium, po południu przejazd o Lyonu i zwiedzanie: Katedra św. Jana, Rzymskie Ruiny, Ratusz,  Plac Leszczyńskiego, obiadokolacja, nocleg;
VI dzień: 30.04.2015r. (czwartek)
- śniadanie, przejazd do Turynu, Msza św. przy Całunie Turyńskim, zwiedzanie Sanktuarium, św. Jana Bosko w Turynie, późnym popołudniem przejazd do Mediolanu, krótkie zwiedzanie miasta – Katedra z Sanktuarium św. Karola Boromeusza, La Scala, Pasaż Królewski, obiadokolacja, nocleg;
VII dzień: 01.05.2015r. (piątek)
- śniadanie, przejazd  alpejską trasą przez Przełęcz św. Gotarda (wspaniałe widoki) do Bürglen – miasteczka Wilhelma Tella, Msza św. w miejscowym kościele, przejazd do Lucerny i zwiedzanie: Most Kapliczny, Kościół Jezuitów, przejazd na nocleg do Konstanz, obiadokolacja pożegnalna z winem;
VIII dzień: 02.05.2015r. (sobota)
- wczesne śniadanie, Msza św. w Konstanz, zwiedzanie Kartedry NMP i okolicy, rejs promem przez Jezioro Bodeńskie do Meersburga, wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Niemcy, przyjazd
do Otmętu około północy.

Cena:1875 zł + 150 Euro

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w WC, video, barek, klimatyzację
- opieka kompetentnego pilota-przewodnika
- siedem noclegów w hotelach, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami
- siedem śniadań i siedem obiadokolacji
- bilety wstępu na Zamek Chillon i na rejs promem przez Jezioro Bodeńskie                                                                         
- ubezpieczenie NW, KL i bagażu

Święconka.

 Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę
o godz. 1000, 1100, 1200, 1300 i 1400.

Pozdrowienia z Góry św. Anny

Koniec sierpnia dla wielu kojarzy się z pieszą pielgrzymką na Górę św. Anny, na obchody kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów. W tym roku nasze pielgrzymowanie wyglądało następująco:


(kliknij w obrazek)

Jedziemy do Świętego Krzyża

 

Majowa pielgrzymka

 Pięknym dniem dla pielgrzymów była środa, 21. maja. Wesoły i rozmodlony autokar, w nim 56 dusz + kierowca. Spotkanie z Jasnogórską Panią, Msza święta, podróż dookoła świata w Parku Miniatur Sakralnych, modlitwa u stóp Matki Bożej Gidelskiej, skąpanej w winie i rozmowa z siostrą Dominikanką klauzurową w Świętej Annie - tak wyglądało owo pielgrzymowanie. I cały urok tego dnia, jaki Stwórca nam zafundował w postaci przepięknej pogody. To wszystko sprawiło, że te chwile na długo pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.


(kliknij w obrazek)

Rok Rodziny powierzony Matce Bożej Fatimskiej

 We wtorek, 13 maja, rozpoczęliśmy kolejny cykl nabożeństw fatimskich. Tym razem przyszła myśl, aby do ich przygotowania zaprosić rodziny naszej parafii. Trwa bowiem w naszej Górnośląskiej Metropolii Rok Rodziny. Dobrze wiemy, że rodzinom potrzeba modlitwy, że musimy pielęgnować w sobie tę myśl, aby rodziny były Bogiem silne. Dlatego chcemy Bogu je powierzać. Dlatego musimy też dostrzegać te rodziny, które poprzez zaangażowanie w życie parafialne pokazują, jak żyją Bogiem na co dzień, aby w ten sposób innych ku Bogu pociągać.
 
(kliknij w obrazek)
 

Przedświąteczna spowiedź.


Zapraszamy do skorzystania
z sakramentu pokuty
i pojednania.

W naszej świątyni taka możliwość będzie w:Poniedziałek, wtorek i środę 630 – 800 i 1700 – 1830
Wielki Czwartek 630 – 800 i  1500 – 1730
Wielki Piątek 630 – 1000 i  1500 – 1730
Wielką Sobotę 630 – 1400
 

Dekanalne spotkanie młodzieży.

 

Wielkopostna Pielgrzymka

Pielgrzymka Wielkopostna do Czernej i Krakowa
29.03.2014 (sobota)

7.00 – wyjazd
10.00 – Msza św. przed Łąskami słynącym Obrazem Mati Boskiej Szkaplerznej
11.00 – słowo o Sanktuarium
14.00 – Misterium Męki Pańskiej u Salezjanów
16.00 – zwiedzanie Rynku
18.00 – wyjazd do domu

Koszt: dorośli 55 zł, dzieci 45 zł. Zapisy w zakrystii.

Misterium Męki Pańskiej na stałe wpisało się w wielkopostną tradycję Sceny Salezjańskiej w Krakowie. To już 82. raz, kiedy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego wcielą się w postacie znane z kart Ewangelii. Ale jak, będziemy mogli się przekonać już wkrótce, na scenie zobaczymy nie tylko apostołów, Jezusa czy wrogich Mu faryzeuszy.
W tym roku pan Marcin Kobierski – aktor Teatru Bagatela w Krakowie, który jest reżyserem i autorem scenariusza tegorocznej Pasji – zaprasza widzów do towarzyszenia w męce i śmierci zarówno Jezusa, jak i bł. Piątki z poznańskiego oratorium. Wychowankowie salezjańscy podczas II wojny światowej, podobnie jak Jezus, zostali niesprawiedliwie skazani na więzienie, mękę i śmierć. Tak samo jak Chrystus przyjęli spadające na nich ciosy jako wolę Boga, oddając  swe życie w ręce miłującego Stwórcy i przebaczając swoim oprawcom. Przed swoją śmiercią zostawili nam „listy spod gilotyny”, które ukazały ich głębokie życie wewnętrzne, silną wiarę i miłość, „która wszystko wybacza”. Aż trudno uwierzyć, że osoby niesłusznie skazane na śmierć, mogły z takim pokojem serca podchodzić do tak traumatycznego wydarzenia, chociaż mieli zaledwie dwadzieścia kilka lat.  Towarzysząc więc bł. Oratorianom przekonamy się, jak męka Jezusa wypełnia się w życiu Jego wiernych.
Serdecznie zapraszamy na spektakl, który z pewnością pomoże nam lepiej przygotować się do głębszego przeżycia największych tajemnic naszej wiary.


Jesus Christ Superstar

 
Lista chętnych znajduje się w zakrystii. Zapraszamy do wspólnego wyjazdu!

Koncert kolęd 2014

 W niedzielę 26 stycznia 2014 odbył się w naszej świątyni koncert kolędkoncert kolęd chórów krapkowickich oraz Chóru i Orkiestry Parafii św. Józefa w Opolu – Szczepanowicach.

Poniżej link do nagrania z tego koncertu.:


Czuwanie przy relikwiach.

 W czwartkowy wieczór, poprzedzający Uroczystość Wszystkich Świętych, w naszej świątyni odbyło się czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych z adoracją Najświętszego Sakramentu i I Nieszporami.

Noc świętych.

 Zapraszamy na czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych w czwartek 31 października o 2000


Fatimskiej Pani...

 Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach: błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie: prowadź nas wszystkich na drodze świętości
papiez Franciszek.
Niedziela 13. października to także modlitwa zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej. Papież Franciszek w Rzymie zawierzył Jej cały świat. Nasza parafialna wspólnota zawierzała jej nas samych dołączając się w ten sposób do modlitwy Biskupa Rzymu. Niedzielny wieczór zakończyło piękne nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła wraz z uczczeniem relikwii dzieci fatimskich.

Dzień Papieski 2013


Niedziela 13. października była przeżywana jako XIII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II - Papież Dialogu. Nasza wspólnota parafialna także uczciła ten dzień wspólną modlitwą i zamyśleniem nad nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II.

Modlitewne spotkanie młodych

W piątkowy wieczór, 27 września, w naszej świątyni na modlitewnym skupieniu spotkała się młodzież naszego krapkowickiego dekanatu. Po radosnym rozśpiewaniu skupiliśmy się na nabożeństwie światła rozważając spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Chcieliśmy, aby i to spotkanie było umocnieniem naszej wiary. Konferencja ks. Wojciecha Janusa zmusiła wielu z nas do zrewidowania swoich poglądów. Po krótkiej przerwie najwytrwalsi adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, by z czystym sercem przyjąć Go w Komunii i z rozpalonym płomieniem wiary wrócić do swych domów.


Zapraszamy na dekanalne spotkanie młodych.

 

Pielgrzymowali...

Na obchody kalwaryjskie ku czci Aniołów Stróżów odbywające się na Górze św. Anny pielgrzymuje od wielu lat nasza parafia. I tym razem nie zabrakło pielgrzymów pieszych ani też takich, którzy przyjechali na tę Górę Ufnej Modlitwy różnymi środkami transportu. A warto było, bo przeżycia duchowe były na najwyższym poziomie.


Festyn dożynkowo-parafialny

W niedzielne popołudnie na placu plebanijnym rozpoczął się festyn dożynkowo-parafialny. Atrakcji było wiele. Mogliśmy posłuchać muzyki chóralnej w wykonaniu naszego parafialnego chóru jak także chóru mniejszości Krappitzer Chor, następnie swoim głosem uraczył nas zespół Viva la Musica. Serca wszystkich uczestników festynu zapewne podbił występ dzieci z Przedszkola nr 4 oraz dzieci i młodzieży z Klubu Wokalisty KDK. Wsłuchiwaliśmy się także w utwory jakie wykonywał duet Grażyna Mierzwa i Jakub Niewalda. W końcu na naszej scenie pojawił się zespół Duo Fenix - Dwa Fyniki, który dobrze nam znanymi, choćby z radia, utworami zapewniał nam świetną zabawę (zobacz jak). W otmęckich ruinach mogliśmy podziwiać kunszt i piękno prac jakie zaprezentowała Galeria Pasja, a i same ruiny na niejednym zwiedzającym wywierały wrażenie. Aby nie opaść z sił zawsze można było przekąsić czy to kołacz, czy grillowane krupnioki i kiełbaskę, czekały na nas także udka i smaczna wieprzowinka, na słodko lody i przepyszne gofry. Festyn dożynkowo-parafialny zakończył się zabawą taneczną, którą poprowadził zespół Electronics - Man. Wszystkim przyczyniającym się do zorganizowania festynu a przede wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok.

Dożynki parafialne.

 „Oto wziąłem garść żyta
I przesypuję przez palce:
To jakbym grał na skrzypcach
Polki, oberki i walce…
Oto wziąłem do ręki
Chleb biały z własnej dzierży:
Rozśpiewałem usta piosenką
I serce-m swe poszerzył…
Pomiędzy kromką chleba
A ust zgłodniałych krzykiem:
Rozsłoneczniony błękit nieba
Gra najwspanialszą muzykę…
Pomiędzy chłopską dłonią…
A małym ziarnem – wierzę:
Trwa, jak uderzenie dzwonów,
I miłość, i przymierze…”
Stanisław Buczyński
 


Za tegoroczne polony ziemi rolników, działkowców, ogrodników i sadowników dziękowaliśmy Bogu podczas Mszy św. sprawowanej w naszym parafilnym kościele o godz. 945. Oczami wyobraźni spoglądaliśmy na chleb i na nowo uświadamialiśmy sobie jego wartość i szacunek jakim powinien być otaczany. Bo chleb rzucony w błoto chodnika to sponiewierany Bóg i trud rolnika. Pochylając się nad tegorocznym bochnem chleba prosimy Cię Panie, błogosław nam i naszym polom. Niech ziemia rodzi chleb dla naszych ciał i dusz,. A pracującym na roli daj radość z wykonywanej pracy i szacunek.

Zapraszamy na festyn dożynkowo-parafialny.

 
Misjonarze w naszej parafii

 W bieżącym roku wielu księży misjonarzy przyjechało na urlop do swojej diecezji i do swoich rodzinnych parafii. Wielu odwiedza też miejsca, z którymi mocno związało się ich kapłańskie życie. My mieliśmy możliwość gościć dwie takie osoby. Na odpoczynku u swoich krewnych przebywał o. Sebastian Unsner, franciszkanin, pochodzący z naszej parafii. Zaś w niedzielę 14.07 głosił nam słowo Boże ks. Zygmunt Piontek, wikariusz naszej parafii w latach 2000-2005. Misjonarze z uśmiechem i zadowoleniem opowiadają o swojej pracy daleko stąd. Wiemy jednak dobrze, że wymaga ona wielkiego poświęcenia, gdyż różni się zdecydowanie od posługi duszpasterskiej w naszych realiach. Życzymy im wielu sił w duszpasterskim posługiwaniu na Misjach oraz obiecujemy pamiętać o nich w modlitwie.


Ojciec Sebastian Unsner

Nanthomba Parish
P.O. BOX 27
Dowa - Malawi
Afryka
sebuofm@gmail.com
 

ks. Zygmunt Piontek

Mission Cath. de Kpenzinde
B.P. 82 Kara
Togo - Afrique Occidentate
zygmuntpiontek@gmail.com


Msza św. za Ojczyznę.

 Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej o godz. 9:45 modliliśmy się w intencji Ojczyzny w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Siostry zapraszają dziewczęta.

 

Zmartwychwstał z grobu Pan Alleluja!

 

Gdy nadejdą święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Wielkanoc przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...


Radosnych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz Błogosławieństwa Bożego
życzą: Duszpasterze.Święconka

 Siedzi w koszyczku mały baranek,
A wokół niego mnóstwo pisanek.
Jest też kurczaczek i mały zajączek
I w jednym kąciku rzeżuchy pączek.
Kawałek chleba, kiełbasa, jajeczko,
Babka piaskowa i soli deczko.


Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w naszej parafii dokonywane jest o godzinie 1000,1100, 1200, 1300 i 1400.


Spowiedź przedświąteczna

Poniedziałek, wtorek i środa 630 – 800 i 1700 – 1830
Wielki Czwartek 630 – 800 i 1500 – 1730
Wielki Piątek 630 – 1000 i 1500 – 1730
Wielka Sobota 630 – 1400   

Hosanna Synowi Dawidowemu..

 
Niedziela Męki Pańskiej przypomina nam o wydarzeniach które nas czekają w najbliższym tygodniu - już dziś przygotowujemy się do przeżycia męki Pana Jezusa. Uroczyste przywitanie Jezusa w Jerozolimie i radosne "Hosanna" już za parę dni zmieni się w okrzyki "Ukrzyżuj!".
Podczas każdej Mszy św. dokonywaliśmy poświęcenia gałązek palmowych, które maja nam przypominać przez cały rok abyśmy w naszym życiu wielbili Boga a nie obrażali Go.

Czuwanie młodzieżowe.

 Młodzież naszego dekanatu zapraszamy na wielkopostne czuwanie, które odbędzie się przy parafii św. Mikołaja w Krapkowicach w najbliższy piątek 22. 03. br. o godz. 1930

Dekanalna droga krzyżowa.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w dekanalnej drodze krzyżowej organizowanej przy parafii św. Jana Chrzciciela w Dobrej, która odbędzie się w sobotę 23. 03. br o godz. 1400

Papież Franciszek.

 


Annuntio vobi
s gaudium magnum;

habemus Papam:
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
 Wszechmogący, miłosierny Boże, przyjmij łaskawie nasze modlitwy i otocz Ojca Świętego Franciszka szczególną opieką. Oświecaj go nieustannie i pocieszaj. Wspomagaj jego siły fizyczne i duchowe. Pozwól mu właściwie odczytywać znaki czasu i szczęśliwie prowadzić świat do Królestwa Bożego na ziemi i w niebie. Daj mu Ducha Świętego w jego dialogach, prowadzonych
z całym światem. Podtrzymuj nadto jego prawicę, aby z rozłożoną na wszystek Lud Boży odpowiedzialnością tak kierował łodzią Kościoła świętego, jak się Tobie podoba i jak tego wymaga dobro twych dzieci. Pozwól mu poprowadzić Kościół i świat przez trzecie tysiąclecie. Prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Amen.


święty czas...

 

Czwartek 14.03.2013r.
700 Msza św. z nauką ogólną
1000 Nauka rekolekcyjna i Spowiedź dla dzieci
Szkoły Podstawowej nr 4
1800 Msza św. z nauką ogólną
1900 Nauka stanowa dla kobiet


Piątek 15.03.2013r.
700 Msza św. z nauką ogólną
800 Droga Krzyżowa
1000 Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 4
1715 Droga Krzyżowa
1800 Msza św. z nauką ogólną
1900 Nauka stanowa dla młodzieży


Sobota 16.03.2013r.
700 Msza św. z nauką ogólną
1800 Msza św. z nauką ogólną
1900 Nauka stanową dla mężczyzn


Niedziela 17.03.2013r.
700 Msza św. z nauką ogólną
815 Msza św. z nauką ogólną
945 Msza św. z nauką ogólną
1115 Msza św. z nauką dla dzieci
1615 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
1700 Msza św. z nauką ogólną

Jałmużna wielkopostna - Caritas.

 Caritas Diecezji Opolskiej, po raz kolejny, podejmuje projekt skarbonki wielkopostnej. W przypadającym Roku Wiary, papierowa skarbonka ma pomóc dzieciom i młodzieży, w pogłębianiu ewangelicznej motywacji pracy nad sobą, dla dobra osób najsłabszych w Kościele i w społeczeństwie. W ciągu ostatnich dwóch lat, jałmużna wielkopostna pomogła w pielęgnowaniu osób, które przebywały w hospicjum Caritas w Starych Siołkowicach. W bieżącym roku prosimy o ofiarowanie jałmużny na działalność leczniczą Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu. Uprzywilejowaną grupę 500 pacjentów Centrum Rehabilitacji stanowią niemowlęta i dzieci do trzeciego roku życia. Caritas Diecezji Opolskiej przygotowała 21 tysięcy bezpłatnych skarbonek. Skarbonki te rozprowadzane będą w naszej parafii po dzisiejszej Mszy św. dla dzieci o godz. 1115 przez członków Szkolnego Koła Caritas, działającego przy Szkole Podstawowej nr 4. Skarbonki z ofiarami będzie można przynieść do kościoła w Niedzielę Palmową.

„Czas łaski i (…) dialogu Biskupa z wiernymi” – o wizytacji słów kilka

W najbliższą sobotę w naszej parafii rozpoczyna się kanoniczna wizytacja biskupia, która przeprowadzi ks. bp Paweł Stobrawa. Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w parafii mniej więcej co 5 lat.
Błogosławiony papież Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój”.

Plan wizytacja w ogłoszeniach.


BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT NARODZENIA PAŃSKIEGO.


„Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie”
W adwentowej refleksji,
W skupieniu przy konfesjonale,
W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
Do gorącego i otwartego serca,
Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
Byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Aby Nowonarodzony Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, ci już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności.

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany,
życzymy Wam zdrowia, życzymy miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości,
szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,
kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół pełno życzliwych ludzi.
życzą: Duszpasterze.

Popielec.

 Dziś Środa Popielcowa, rozpoczynamy czas Wielkiego Postu i przygotowania do świąt Zmartwychwstania. Ewangelia dzisiejsza zachęca nas do podjęcia trzech wymiarów tego świętego czasu: jałmużny - ofiarowania daru bliźnim, modlitwy - wytężonego czasu relacji z Bogiem i postu - daru miłości do Boga. Wszystkim życzym owicnego przeżywania tego świętego czasu.


1 % na Caritas.

Rozpoczął się okres zeznań podatkowych i możliwość przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego. Caritas Diecezji Opolskiej prosi o przekazanie swojego 1% podatku na działalność „Caritas Diecezji Opolskiej Organizacja Pożytku Publicznego” Nr KRS 0000290982.  Od pięciu lat liczba podatników przekazujących 1% podatku na Caritas, wynosi około 4 tysiące osób. W 2013 r. Caritas Diecezji Opolskiej OPP przeznaczy 1% na działalność Centrum Rehabilitacji dla Dzieci. Caritas prowadzi placówkę od września 1996 roku.
Co roku obejmuje ona rehabilitacją pół tysiąca dzieci. Chociaż Centrum ma podpisany kontrakt z NFZ, jego działalność wspierana jest stale z pieniędzy wiernych m.in. z jałmużny wielkopostnej i darowizn Caritas.


Trwać przed Nim i Jemu służyć.

aniam się Tobie Anielski Chlebie.

Z głęboką wiarą. nadzieją, miłością,

I z głębi duszy uwielbiam Ciebie,

Choć jestem nicością.

aniam się Tobie Boże utajony,

I z całego serca miłuję Ciebie,

Nie przeszkadzają mi tajemnicy zasłony,

Kocham Cię tak, jak wybrani w niebie.

aniam się Tobie, Boży Baranku.

Który gładzisz mej duszy przewinienia,

Którego przyjmuję do serca każdego poranku,

A Ty mi pomagasz do zbawienia. (Dz 1324)   

Serdecznie zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
Niedziela 1215 - 1630 ; poniedziałęk i wtorek 730 - 1730

         

Abdykacja Benedykta XVI

 

Oświadczenie papieża Benedykta XVI:

"Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu".


Święto Ofiarowania Pańskiego

 
Dzisiejsze świąto zwane też Matki Bożej Gromnicznej jest zarazem Dniem Życia Konsekrowanego. Podczas liturgi dokonaliśmy poświęcenia świec - gromnic. Modliliśmy się także w intencji osób zakonnych którzy ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
"Spójrz jak stoi w jednym miejscu, tam gdzie jej kazano, przed Bogiem. Czysta, dostojna. Nie uchyla się przed niczym, nie zgina. Mówi: Jestem gotowa, jestem wierna. Świeca jest znakiem, wyrazem naszej duszy. Panie, w tej świecy oto ja sam stoję przed Tobą. Chcę stapiać się w prawdę i miłość ku Tobie, jak świeca stapia się w żar i światło”.


Zapraszamy na pielgrzymkę.

  Nasza parafia w dniach 10. 06. - 16. 06. 2013r. organizuje pielgrzymkę do LIZBONY – FATIMY – ALJUSTREL – NAZARE – TOMAR – ALCOBACI – BATALHY. Koszt wyjazdu 2780zł. Zapraszamy serdecznie! Zapisy w kancelarii parafialnej.

Szczegóły wyjazdu.

Koncert dla Dzieciątka Jezus.

 

Anno Domini 2013.

 
"Chrześcijanin nie powinien smucić się w ostatnim ani pierwszym dniu roku. Cokolwiek Nowy Rok przyniesie: czy szczęście, zdrowie, pomyślność, czy smutek, ból i cierpienie - wszystko będzie Miłością Bożą. Tyle jeszcze będzie można naprawić w życiu, bo Bóg nie zakończył swojego czasu. Dalej przychodzi z daremczasu dla nas. Wyszliśmy od Boga i do Niego idziemy. Nawet to co najtrudniejsze ma sens, jeśli w tym co nas spotka spełniamy Bożą myśl". Błogosławionego 2013 roku.

Przygotowanie do małżeństwa.

 W zakładce Informator/Małżeństwo i rodzina znajdziemy miejsca i daty rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich.

Niedziela dla rodziny!


 W Liście KEP na dziśiejsze święto czytamy:

"W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, pragniemy rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli. Chrześcijańskie przeżywanie Dnia Pańskiego wykracza bowiem poza regularne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzymanie się od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni tygodnia – wraz z niedzielą – nazywają weekendem, traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tylko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się oczyma wiary, między niedzielą a dniami wolnymi jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, gromadzącego się w braterskiej wspólnocie na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” wszystkich dni, nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12).
Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Wszyscy mogli usłyszeć szczególnie wzruszające, osobiste świadectwo – wspomnienie z młodości Papieża o wierze jego rodziny, przejawiającej się w przeżywaniu niedzieli. Rozpoczynało się ono od sobotniego wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie przyrody. Mimo trudnych czasów rodzina była bardzo zjednoczona".

Wszystkim Rodzinom życzymy Bożego Ducha aby wspólne przeżywanie Świętego Dnia pomogło nam na nowo odkrywać wartość rodziny, bliskość relacji, abyśmy stawali się na wzór Bożej Rodziny z Nazaretu.

Dar z siebie...

 

Msze Święte


codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
codziennie przed Mszą św.
lub po telefonicznym umówieniu się z kapłanem.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna  ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem - 77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania (poniedziałki i piątki w godz.: 7.30 - 9.00 i wtorki i  czwartki w godz.: 16.00 - 17.30)